§ 1. Klubbens navn:

1.1 Klubbens navn er ”Dansk Vintage Motor Club”, hvilket kan forkortes med ”D.V.M.C.”

1.2 Klubbens hjemsted er hvor klubbens sekretariat har adresse, subsidiært formandens adresse.

 

§ 2. Formål:

2.1 Klubbens formål er, at fremme kendskabet til og interessen for motorkøretøjer ældre end 25 år.
2.2 Formålet søges fremmet bl.a. ved afholdelse af møder, udflugter, rallies og udsendelse af klubbladet Vintage-Nyt. Der søges opnået et samarbejde med inden- og udenlandske foreninger, der har tilsvarende formål.
2.3 Klubben vil endvidere arbejde for bevarelsen af gamle motorkøretøjer, samt animere medlemmerne til at holde egne motorkøretøjer i mønsterværdig stand.
2.4 Gæster kan medtages til klubbens møder og arrangementer, når bestyrelsen ikke i forvejen har meddelt andet.
2.5 Fremme den kammeratlige ånd blandt klubbens medlemmer og overfor andre klubber, som falder ind under D.V.M.C.`s formålsparagraf.
2.6 Ved evt. erhvervelse af passende lokaler, at skabe rammerne for opfyldelse af klubbens formål.
2.7 Ved at medvirke til at medlemmerne kan erhverve forsikringer gennem klubben.

 

§ 3. Medlemmer:

3.1 Som medlemmer kan optages enhver, der vil medvirke til klubbens formål.
3.2 Begæring om optagelse i klubben sker ved henvendelse til bestyrelsen, der tager stilling til, om den pågældende kan optages i klubben.
3.3 Udmeldelse kan kun ske pr. 1. marts ved henvendelse til kassereren inden regnskabsårets udgang. Ved kontingent restance udover tre måneder fra påkrav fortabes medlemskabet.
3.4 Ved optagelse i klubben sendes der den pågældende et eksemplar af lovene.
3.5 Klubbens medlemmer skal til enhver tid i deres færden optræde på en sådan måde, at klubbens formål, virksomhed og omdømme ikke skades, herunder overholde den til enhver tid gældende danske lovgivning, i forbindelse med klubbens arrangementer.
3.6 Bestyrelsen er bemyndiget til at udelukke medlemmer, der modarbejder klubbens formål, klubbens arbejde og/eller klubbens love. Til udelukkelse kræves, at mindst 4/7 af bestyrelsens medlemmer har stemt for udelukkelsen, og der skal uopholdeligt gives den pågældende meddelelse om udelukkelsen. Vedkommende er berettiget til at få beslutningen forelagt før den næstkommende generalforsamling, hvor udelukkelsen, for at den kan opretholdes, skal godkendes af 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Den pågældende er berettiget til, at tale sin sag under behandlingen af spørgsmålet, men har ingen stemmeret og kan i øvrigt ikke udøve medlemsrettigheder efter at være udelukket

 

§ 4. Kontingent:

4.1 På den årlige generalforsamling fastsættes et kontingent gældende for det efterfølgende regnskabsår.
4.2 Bestyrelsen kan endvidere fastsætte et administrationstillæg for optagelse af nye medlemmer samt restancegebyr.
4.3 Bestyrelsen fastsætter kontingentets forfaldstidspunkt samt størrelsen for det første års kontingentindbetaling for nye medlemmer, afhængigt af indmeldelsestidspunktet.
4.4 Bestyrelsen kan enstemmigt udnævne æresmedlemmer, som er kontingentfrie.

 

§ 5. Økonomi, regnskab og revision:

5.1 Regnskabsåret går fra den 1. marts til den 28. eller den 29. februar. Medlemskontingent betales helårligt forud.
5.2 Klubben er en selvstændig juridisk enhed. Medlemmerne, herunder bestyrelsen hæfter ikke for klubbens forpligtelser.
5.3 Regnskabet revideres af den generalforsamlingsvalgte revisor og fremlægges på generalforsamlingen til godkendelse.
5.4 Regnskabet kan forinden det fremlægges på generalforsamlingen på revisors og/eller bestyrelsens foranledning revideres af en statsautoriseret/registreret revisor, der udpeges af bestyrelsen og generalforsamlingsvalgte revisor i fællesskab.
5.5 Klubbens formue fordeles på driftskonto og kapitalkonto. Saldoen på driftskontoen fastsættes af bestyrelsen. Kassereren kan alene disponere over driftskontoen. Der skal 2 fra bestyrelsen udpegede personer i forening til at disponere over kapitalkontoen.

 

§ 6. Bestyrelsen:

6.1 Klubben ledes af en bestyrelse der består af 7 af generalforsamlingen valgte medlemmer.
Medlemmerne vælges for en periode af 2 år, således at der hvert andet år vælges 4, hvert andet år 3 medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen med posterne næstformand, kasserer samt sekretær, på nær formanden der vælges af generalforsamlingen for en periode af 1 år.
Desuden vælges hvert år 2 suppleanter for 1 år, 1 første og 1 anden suppleant. Suppleanterne er, uanset hvem der suppleres, altid på valg ved førstkommende generalforsamling. Suppleanten inviteres til at deltage i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.
6.2 Revisor og revisorsuppleant er på valg hvert år.
6.3 Hvis et medlem af bestyrelsen udtræder før valgperiodens udløb supplerer bestyrelsen med suppleanten. Udtræder formanden før valgperiodens udløb, vælger bestyrelsen en ny af sin midte.
6.4 I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen, udgør formandens stemme udslaget. For at en bestyrelsesbeslutning skal have gyldighed kræves at mindst 4 af bestyrelsens medlemmer har stemt for denne.
6.5 Der føres kassebog, beslutningsreferat, medlemsfortegnelse, lagerkartotek og inventarliste.
6.6 Bestyrelsen er berettiget til i nødvendigt omfang at kunne købe enkeltstående ydelser udefra, ligesom bestyrelsen er berettiget til at nedsætte de udvalg, bestyrelsen måtte ønske. Udvalgsmedlemmer behøver ikke være medlem af bestyrelsen.
6.7 Bestyrelsesmøder afholdes, når det skønnes fornødent. Bestyrelsen fører protokol over sine møder. Protokollen underskrives af de deltagende bestyrelsesmedlemmer.
6.8 Genvalg kan i alle tilfælde finde sted.

 

§ 7. Generalforsamling:

7.1 Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed i alle anliggender.
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i april måned.
Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 2 ugers varsel, og skal indeholde en dagsorden samt skal være bilagt lovlig indkommende forslag.
Klubbens lovlig indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset det fremmødte antal medlemmer.
Adgang til generalforsamlingen har kun restancefrie medlemmer. Ethvert restancefrit medlem har stemmeret i alle afstemninger.
Afstemning sker ved håndsoprækning, med mindre et stemmeberettiget medlem forlanger skriftlig afstemning.
Afstemninger afgøres ved et simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Ved ændringer eller tillæg til vedtægter kræves mindst 2/3 flertal af de afgivne stemmer på generalforsamlingen.
7.2 Revisorpåtegnet regnskab skal være udsendt inden generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamlingsdagsorden skal i hvert fald indeholde følgende punkter:
7.3.1 Valg af dirigent.
7.3.2 Godkendelse af generalforsamlingens lovlighed og dagsorden.
7.3.3 Formandens beretning
7.3.4 Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab.
7.3.5 Indkomne forslag.
7.3.6 Fastlæggelse af kontingent.
7.3.7 Valg af medlemmer til bestyrelsen jvf. § 6.
7.3.8 Valg af revisor og revisorsuppleant.
7.3.9 Eventuelt.
7.4 Forslag, herunder vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt og være formanden i hænde senest den 15. februar. Forslagsstiller/ne skal selv være til stede på generalforsamlingen og motivere sit/deres forslag. I modsat fald kan forslaget bortfalde.
7.5 Såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling ledes af en dirigent, der vælges af og blandt de fremmødte stemmeberettigede, og som ikke må være medlem af bestyrelsen. Dirigenten leder generalforsamlingen ifølge dagsordenen og drager omsorg for, at forhandlinger og stemmeafgivelser finder sted i overensstemmelse med nærværende vedtægter.
7.6 Ekstraordinær generalforsamling, der indvarsles på samme måde som den ordinære, skal afholdes når bestyrelsen anser der for betimeligt, eller en skriftlig begæring herom fremsættes af mindst 10 % af medlemmerne med angivelse af dagsorden. Bestyrelsen er pligtig til at lade en sådan generalforsamling afholde senest 6 uger efter, at begæringen er indgivet.
7.7 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 8. Opløsning:

8.1 Evt. forslag til klubbens opløsning skal forelægges for en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Til opløsningens vedtagelse kræves at mindst ¾ af foreningens medlemmer stemmer herfor. Hvis opløsningen således vedtages kræves det yderligere, at den vedtages med samme majoritet på en ny generalforsamling, der afholdes 2 måneder derefter. I tilfælde af klubbens opløsning skal klubbens aktiver, efter generalforsamlingens skøn, overdrages til en klub, institution eller lign., som søger at fremme samme formål som D.V.M.C.

§ 9. Kutymer:

9.1 Fortæring ved møder o.l. betales af medlemmerne selv, medmindre andet er meddelt på forhånd.
9.2 Medlemmer der 1. april 2005 har opnået kontingentreduktion, grundet pension, vil kunne benytte sig af denne mulighed så længe medlemskab løber.

_______________________________________________________________________________

Således vedtaget af de fremmødte medlemmer ved medlemsmødet på Årslev kro den. 9. marts 1965, med ændringer vedtaget den 9. april 1968. den. 11. april 1972, den. 17. april 1979, den. 15. april 1986, den. 19. april 2005, den. 21. april 2009, og den 18. april 2018.