Minister gav forklaring på EU-regler

Motorhistorisk Samråd havde tidligere på året bedt om foretræde for Transport, Bygnings, og Boligminister Ole Birk Olesen, med baggrund i harmoniseringen af periodesynsreglerne i EU, og det deraf afledte direktiv for køretøjssikkerhedspakken.

Med i EU-direktivet er en definition på historiske køretøjer, der adskiller sig fra den almindelige danske definition, både hvad angår alderskriterier og krav om originalitet. Da vi i Motorhistorisk Samråd anser den danske definition som meget stringent, ønsker vi med baggrund i direktivet en opblødning af definitionen.

EU definerer herefter et historisk køretøj, som et der er ældre end 30 år, og hvor der er en vis rummelighed i reglerne for originalitet.

Færdselstyrelsen har ved implementeringen af Synsbekendtgørelsen, ikke benyttet hele den definition der ligger i direktivet, men kun taget dele med derfra. Da der er tale om et direktiv, har Danmark haft mulighed for kun delvist at ændre årgangskravet, men har ikke taget originalitetskravene med i ændringerne, der indført ved de seneste ændringer til bekendtgørelsen per 1. januar 2018.

I en henvendelse af 3. november 2017 fra Transportudvalget, efter forespørgsel fra MF Kristian Pihl Lorentzen (V), har ministeren svaret på en redegørelse hvorfor Danmark vælger både en 35 års og en 30 års grænse for historiske køretøjer, når definitionen i direktivet alene handler om køretøjer ældre end 30 år.

Ministerens svar til udvalget, har været en forklaring om at de 30 år relaterer sig til hvornår synsvirksomheden kan godkende et køretøj som veterankøretøj, selvom det ikke opfylder færdselslovens krav til indretning og udstyr mv. De 35 år relaterer sig derimod til, hvornår veterankøretøjet første gang skal til periodisk syn. Udvalgsspørgsmålet har ikke omhandlet originalitetskravet.

I vores henvendelse til ministeriet af 26. oktober 2017, udbad vi os taletid med ministeren med henblik på at spørge til den fulde implementering af EU’s definition af historiske køretøjer i Danmark.

Ved afslutningen af mødet med ministeren aftalte vi at sammenfatte et referat af mødet, hvor man kan læse ministerens besvarelse af vores spørgsmål. Det efterfølgende afsnit er derfor en konsensusopfattelse af mødets indhold. Vi har desuden orienteret ministeriet om at såvel referatet, som denne skrivelse vil blive en del af vores nyhedsbrev til vores medlemmer og medierne.

Konsensusopfattelse af mødet den 11. april mellem Transportminister Ole Birk Olesen og Motorhistorisk Samråd.

Med til mødet var Formand for Motorhistorisk Samråd, Steen Rode-Møller og sekretariatsleder Johnny B. Rasmussen. Ud over Transportminister Ole Birk Olesen, var ministeriet repræsenteret ved Sysser Davidsen, Louise Hougaard Vinkle samt Teddy Becher.

Steen Rode-Møller indledte kort med at skitsere udfordringerne med den manglende ensartethed i årgangsdefinitionen, forstået sådan at der i dag både er en 30 og 35 års grænse, samt vores behov for rummeligere originalitetskrav.

Ministeren replicerede derefter at originalitetskravet for historiske køretøjer ikke var en del ministeriets ressortområde, og at man med dette spørgsmål skulle rette henvendelse til Skatteministeriet i stedet, da det jo var der man tog sig af spørgsmål om afgifterne på de historiske køretøjer.

Motorhistorisk Samråd er naturligvis godt klar over de forskellige ministeriers forskellige ressortområder, hvorfor der blev fremført at spørgsmålet om køretøjers originalitet, besvares i lovgivningsmæssig sammenhæng i den EU aftale der ligger i køretøjssikkerhedspakken.

Sysser Davidsen oplyste, at periodesynsdirektivet er et minimumsdirektiv. Derudover oplyste Sysser Davidsen, at det fremgår af periodesynsdirektivet, at veterankøretøjer over 30 år, som aldrig eller næsten aldrig anvendes på offentlig vej, kan undtages fra direktivets anvendelsesområde og dermed fra
det almindelige synsinterval, men at der er opstået tvivl om, hvorvidt begrebet ’lejlighedsvist’ ligger inden for rammerne af direktivets angivelse af aldrig eller næsten aldrig. Til sidst nævnte Sysser Davidsen, at dette er ved at blive undersøgt nærmere, og derfor må lejlighedsvis kørsel fortolkes indskrænkende.

Motorhistorisk Samråd fastholdt at definitionen, ”Skal fremstå som ved første registrering” eller tilsvarende ordlyd, fremgår blandt andet af synsvejledningen, og derfor er en del af det regelsæt ministeriet arbejder med, og en del af de afgørelser der sker i en synshal.

Ministeren sagde derpå at såfremt det stod sådan i synsvejledningen var det alene af hensyn til SKATs fastsættelse af afgiften. Ministeren oplyste at hvis der faktuelt stod en originalitetsbeskrivelse, så måtte det bero på en fejl, og at han ville iværksætte at dette blev fjernet. Ministeren sagde endvidere at kravene alene var funderet på at køretøjerne skulle være sikkerhedsmæssigt forsvarlige, og at dette i sig selv ikke havde noget med køretøjernes originalitet at gøre.

Da der således opstod tvivl om dette krav til historiske køretøjers originalitet, har Motorhistorisk Samråd lovet at finde den præcise beskrivelse frem og sende denne til ministeriet.

Motorhistorisk Samråd lovede endvidere at fremsende et kort referat af mødet til godkendelse i ministeriet, således alle er enige om mødets udkomme.

På vegne af Motorhistorisk Samråd

Steen Rode-Møller
Formand

Motorhistorisk samråd: Minister gav forklaring på EU-regler